ข่าวประกาศ

 • นักศึกษาสามารถส่งการบ้าน ได้ที่ เมนูส่งการบ้าน
 • นักศึกษาสามารถ Download เอกสารการเรียน ได้ที่ เมนูเอกสาร
 • นักศึกษาสามารถศึกษาด้วยตนเองได้จากระบบสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์
 • ทุกระบบข้างต้นให้ใช้ Username และ Password ที่อาจารย์แจ้งให้ทราบ
 • นักศึกษาสามารถเปลี่ยน Password ได้ที่ เมนูเปลี่ยนรหัสผ่าน
 • ป.ล. ระบบทั้งหมด Authentication กับ Ldap Server

 • คลิกเพื่อดูภาพถ่ายดาวเทียมสภาพอากาศประจำวัน
 • Posted by chotitham on Oct 18, 2017

  ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2561 (2 กรกฎาคม 2561 - 10 พฤศจิกายน 2561)

  หมายเหตุ

 • หลักสูตรปรับปรุง 2555
 • วิชา 4611401 : โครงสร้างดิสครีต (Discrete Structure)
 • วิชา 4612402 : สถิติสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Statistics for Computer Science)
 • วิชา 4612403 : วิธีการคำนวณเชิงตัวเลขสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Numerical Computing for Computer Science)
 • วิชา 4613409 : การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Data Communication and Computer Network)
 • หลักสูตรปรับปรุง 2559
 • วิชา 4612422 : สถิติสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Statistics for Computer Science)
 • Posted by chotitham on June 28, 2018