ข่าวประกาศ

 • นักศึกษาสามารถส่งการบ้าน ได้ที่ เมนูส่งการบ้าน
 • นักศึกษาสามารถ Download เอกสารการเรียน ได้ที่ เมนูเอกสาร
 • นักศึกษาสามารถศึกษาด้วยตนเองได้จากระบบสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์
 • ทุกระบบข้างต้นให้ใช้ Username และ Password ที่อาจารย์แจ้งให้ทราบ
 • นักศึกษาสามารถเปลี่ยน Password ได้ที่ เมนูเปลี่ยนรหัสผ่าน
 • ป.ล. ระบบทั้งหมด Authentication กับ Ldap Server

 • คลิกเพื่อดูภาพถ่ายดาวเทียมสภาพอากาศประจำวัน
 • Posted by chotitham on Oct 18, 2017

  ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2560 (30 ตุลาคม 2560 - 20 กุมภาพันธ์ 2561)

  หมายเหตุ

 • วิชา 4611421 : โครงสร้างดิสครีต (Discrete Structure) (หลักสูตรปรับปรุง 2559)
 • วิชา 4612403 : วิธีการคำนวณเชิงตัวเลขสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Numerical Computing for Computer Science)
 • Posted by chotitham on Oct 18, 2017