ประมวลภาพกิจกรรม

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับหลักสูตร โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 12 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน้า | 1
หน้า | 1