ประมวลภาพกิจกรรม

นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมไหว้ปรระจำปี 2561 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

หน้า | 1 | 2
หน้า | 1 | 2