ปฏิทินกำหนดการสอบโครงงานทางคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษา 2/2562 เปลี่ยนแปลงกำหนดการ
ปฎิทินกำหนดการสอบโครงงานทางคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2/2562
ปฏิทินกำหนดการสอบโครงงานทางคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษา 1/2562
ปฏิทินกำหนดการสอบฌครงงานทางคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 3 / 2561 (รอบพิเศษ)
ปฏิทินกำหนดการสอบโครงงานทางคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2/2561
ปฏิทินกำหนดการสอบโครงงานทางคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1/2561
แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่1(รหัส60) ลงทะเบียนเข้าใช้โปรแกรม Ellis สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
ปฏิทินกำหนดการสอบโครงงานทางคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2/2560
ปฏิทินกำหนดการสอบโครงงานทางคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2560
เปลี่ยนแปลง ปฏิทินกําหนดการสอบโครงงานทางคอมพิวเตอร์ ประจําปีการศึกษา 2559 (เทอม 2)
ปฏิทินกำหนดการสอบโครงงานทางคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2559(เทอม2) ขยายเวลา
ปฏิทินกำหนดการสอบโครงงานทางคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2559 (เทอม2)
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19
เชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวดชิง รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 17 ประจำปี 2558
การส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2558 สำหรับมหาวิทยาลัย 50 แห่ง
เปิดรับบทคัดย่อและผลงานวิจัยด้านการเดินและจักรยาน เพื่อนำเสนอการประชุมวิชาการ
เชิญร่วมโครงการ วิถีสู่ชัยชนะในเวทีวิจัย เพื่อการขอทุน
สถานฑูตเยอรมันประชาสัมพันธ์การให้ทุนการศึกษาต่อ
เชิญเข้าร่วมการประชุม มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557
เชิญเข้าร่วมอบรมโครงการ อาคันตุกะศาสตราจารย์รับเชิญด้านการวิจัย
ขอเชิญชวนส่งข้อเสนอโครงร่างงานวิจัยลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
ขอเชิญส่งผลงานเพื่อขอรับทุนวิจัยเซเรบอส อวอร์ด ครั้งที่ 14
เชิญส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ครั้งที่ 1
เชิญร่วมสัมมนา เสนอรายงานความก้าวหน้าการวิจัยในรอบ 5 เดือน
เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาลัยนครราชสีมา
การติดตามข้อมูลการส่งผลงานเข้ารับการพิจารณาเพื่อนำเสนอในงาน "มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2557"
โครงการวิจัยร่วมไทย-สหรัฐฯ
ร่วมส่งผลงานเข้ารับการพิจารณาเพื่อนำเสนอในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์
ทุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ปีงบประมาณ 2557
ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-จีน
สกว.ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ 2557
ปรับปรุงแบบฟอร์มขอขยายระยะเวลาดำเนินงานโครงการวิจัย
เชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 20 พ.ศ. 2556
การทำความตกลงเบิกจ่ายงบประมาณเงินทุนวิจัย
การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ
เชิญส่งบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารสุโขทัยธรรมาธิราช
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณกองทุนวิจัย มรภ.สงขลา ประจำปี 2556
ศูนย์วิจัยนานาชาติญี่ปุ่นศึกษา เปิดรับนักวิจัยประจำสถาบันการศึกษา
การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน(วช.) ประจำปีงบประมาณ 2555(งบคงเหลือ) ครั้งที่ 2
การให้ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ในการนำเสนอผลงานวิจัยฯ
ขยายเวลาเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณ (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ 2557
การรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับทุน วช.ปีงบประมาณ 2556 ภายใต้กรอบการวิจัย 11 กลุ่มเรื่อง และ 9 กลุ่มเรื่องเร่งด่วน
ขอเชิญสมัครเพื่อขอรับทุนวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 19 พ.ศ. 2555
การรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย 2556
ทุน The JSPS RONPAKU (Dissertion Ph.D.) Program ประจำปี 2556(JFY 2013)
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณ(แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ 2557
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเครือข่ายการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง สกอ. ปีงบประมาณ 2555 และส่งเอกสารเพิ่มเติม
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเครือข่ายการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง สกอ. ปีงบประมาณ 2555
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยทุนงบประมาณกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประจำปี 2555 ครั้งที่ 2
การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2554(งบคงเหลือ)
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดรับทุนสนับสนุนโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2555
การส่งข้อเสนอโครงการวิจัย
ประชาสัมพันธ์การให้ทุนสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน
โครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2555
การรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย รอบที่ 2
ประกาศให้ทุนอบรมด้านพลังงานยั่งยืนและพลังงานหมุนเวียน
การรับข้อเสนอการวิจัย
ประชาสัมพันธ์ทุน JSPS ประจำปี 2555
ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย
รับสมัครทุน สกว. - อุตสาหกรรม ประจำปี 2555
กองทุนสนับสนุนการวิจัยสหรัฐอเมริกาให้เงินสนับสนุนทุนวิจัยเกี่ยวกับปัญหาอุทกภัยในประเทศ
เปิดรับเอกสารเชิงหลักการโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปี 2554
ประกาศให้ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างเร่งด่วน 1 เรื่อง
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยทุนงบประมาณกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปี พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 1
ขยายเวลาการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมฯ ปีงบประมาณ 2554 ครั้งที่ 2
เผยแพร่ทำเนียบโครงการวิจัย 2553
การเสนอของบประมาณ (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามมติคณะรัฐมนตรี
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอเงินงบประมาณอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่าย โครงการส่งเสริมวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา ปี พ.ศ. 2555
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณ แบบปกติ ประจำปังบประมาณ พ.ศ. 2556
   
 
 
ปิดหน้าต่างนี้
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เลขที่ 160 ถนนกาญจนวณิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ 074-336949 ต่อ 222  , Fax: 074-336950