โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Untitled Document

ข่าวประชาสัมพันธ์

แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบจบโครงงานทางคอมพิวเตอร์ นักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคการศึกษา 2/2560

รายละเอียด :

ด้วยโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กำหนดให้มีการสอบจบเล่มโครงงานทางคอมพิวเตอร์และโครงงานวิจัย สำหรับนักศึกษาภาคปกติ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560 รายละเอียดเอกสารแยบ

ดาวน์โหลดเอกสาร : 201709191441.pdf

link : http://cs.skru.ac.th/news/news/comsci/201709191441.pdf