โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Untitled Document

ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบเค้าโครงโครงงานทางคอมพิวเตอร์ นักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560(ครั้งที่1)

รายละเอียด :

ด้วยโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากำหนดให้มีการสอบเค้าโครงโครงงานทางคอมพิวเตอร์และเค้าโครงงานวิจัย สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2560 ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2560 เพื่อให้การดำเนินงานในรายวิชาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงแต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบดังนี้ รายละเอียดเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร : 201711231446.pdf

link : https://drive.google.com/file/d/1O0pjdNaEl-0WMSj5GwmksqA2A2cMfW88/view?usp=sharing