โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Untitled Document

ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบจบโครงงานทางคอมพิวเตอร์ นักศึกภาคปกติ ประจำภาคการศึกษา 2/2560 (ครั้งที่3/2560)นักศึกษาตกค้าง

รายละเอียด :

ด้วยโปรแกรมวิชาโปแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กำหนดให้มีการสอบจบเล่มโครงงานทางคอมพิวเตอร์และโครงงานวิจัย สำหรับนักศึกษาภาคปกติ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ วันที่ 20-21 ธันวาคม 2560 เพื่อให้การดำเนินงานในรายวิชาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงแต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบ ดังต่อไปนี้

ดาวน์โหลดเอกสาร : 201712131448.pdf

link : https://drive.google.com/file/d/1Y_1j79B0LK5b_sfEat3fCNWeOZMpLcXQ/view?usp=sharing