โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Untitled Document

ข่าวประชาสัมพันธ์

แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบจบโครงงานทางคอมพิวเตอร์ นักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคการศึกษา 2/2560 (ครั้งที่ 4/2560)

รายละเอียด :

ด้วยโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมาวิทยาลัยราชภักสงขลา กำหนดจัดให้มีการสอบจบเล่มโครงงานทางคอมพิวเตอร์และโครงงานวิจัย สำหรับนักศึกษาภาคปกติ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 รายละเอียดเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร : 201802091452.pdf

link : https://drive.google.com/file/d/15gThXEbE2fpyPrKBVoY1p82JIuLops2B/view