โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Untitled Document

ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบจบโครงงานทางคอมพิวเตอร์ นักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคการศึกษา 1/2561(ครั้งที่ 2/2561)

รายละเอียด :

ด้วยโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กำหนดให้มีการสอบจบเล่มโครงงานทางคอมพิวเตอร์ โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และโครงงานวิจัย สำหรับนักศึกษาภาคปกติ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ในวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 รายละเอียดเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร : 201810171457.pdf

link : https://drive.google.com/file/d/1yYKRjEBstSAYRMZUvijnon-RBZFaY9HL/view?usp=sharing