โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Untitled Document

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินกำหนดการสอบฌครงงานทางคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 3 / 2561 (รอบพิเศษ)

รายละเอียด :

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ กำหนดปฏิทินการสอบโครงงานทางคอมพิวเตอร์ประจำปีการศึกษา 3/2561 (รอบพิเศษ)

ดาวน์โหลดเอกสาร : 201905221463.pdf

link : https://drive.google.com/file/d/1mkwZLwD8ZXLYVHoGVW140dVoLCsQ-ifr/view?usp=sharing