มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
รายวิชาเลือกเสรี สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ขอเชิญเข้าร่วมงาน "ITC Telecom World 2016"
ระบบติดตามภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ของหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฎเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2559
กำหนดการสอบโครงงานทางคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 2/2558
ชี้แจง เรื่อง การเปิดรายวิชาโครงงาน ฯ
กำหนดสอบโครงงานปีการศึกษา1/2558
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับบุคคลทั่วไป ประจำปี 2558
การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ จีนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2
เชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน 2015 (AUC2 2015)
กำหนดส่งข้อสอบปลายภาคและผลการเรียนของนักศึกษา ปีการศึกษา 1/2557
ประชาสัมพันธ์วารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยบูรพา
ขอเชิญฝึกอบรมทางวิชาชีพในงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 12
ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางการศึกษาภาครัฐ
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการใช้งาน Google Apps For Education
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 5 หลักสูตร
ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1
เชิญร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2557
กำหนดตารางปฏิทินวิชาการนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคเรียนที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2556
กำหนดตารางปฏิทินวิชาการนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2556
เชิญร่วมประชุมสัมมนาและนิทรรศการวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 30
เชิญประชุมวิชาการ การส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 2
เชิญประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติการพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557
โครงการสัปดาห์บัณฑิตศึกษา (Graduate Study Week) ครั้งที่ 1
เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา
การส่งผลงานเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52
เชิญร่วมการอบรม
เชิญร่วมหลักสูตร ผู้บริหารงานวิชาการเพื่อสังคม รุ่น 3
ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2556
ขอเชิญประชุมทางวิชาการและศึกษาดูงาน HEA STEM 2013
สมาคมนักวิจัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในรอบปี 2556
แจ้งโครงการอบรมทักษะภาษาจีน
เชิญร่วมการประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 6
เชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ Asian Conference on Remote Sensing ครั้งที่ 33
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ครั้งที่ 21 (วทร.21)
เชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ
ประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เชิญร่วมฟังการบรรยายและประชุมเชิงปฏิบัติการ
สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดจัดการประชุม
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 15 (CONIAPS XV)
ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมทางวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 2
สาธารณรัฐเกาหลีจะจัดการประชุมระดับนานาชาติ
เชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุม ราชภัฏเลยวิชาการครั้งที่ 3
ขอเชิญฟังการนำเสนอทางวิชาการ
การประชุมคณาจารย์สายวิชาการ
เชิญเข้าร่วมโครงการ คลินิกวิจัย
เชิญร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 6
เชิญเข้าร่วมสัมนาโครงการทางหลวงพิเศษ หาดใหญ่-ชายแดนมาเลเซีย(สะเดา)
ประชาสัมพันธ์การประชุมสุดยอดมหาวิทยาัลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 1
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมงานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ครั้งที่ 2
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรประจำเดือนเมษายน 2555
เชิญเข้าร่วมงานมหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์นานาชาติ ครั้งที่ 2
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เชิญนำผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอผลงานนิทรรศการ
โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศเพื่อนบ้าน
เชิญร่วมโครงการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาัลัยราชภัฏภูเก็ต 2555
เชิญเข้าร่วมการประชุมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ
เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย
เชิญเข้าร่วมการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม หลักสูตร การบริหารจัดการสมัยใหม่ 2555
เชิญเข้ารับการอบรมภาคฤดูร้อนประจำปีการศึกษา 2555
เรียนเชิญเป็นเกียรติในพิธีเปิดมหกรรมจัดหางานและการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น
เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ
แบบฟอร์มสำรวจความพอใจในโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2556
เชิญเข้าร่วมสัมนาและเผยแพร่งานวิจัย
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ Siam Physics Congress 2012
เชิญเข้าร่วมการประชุม
การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ
เชิญเข้าร่วมงานสัมนา Beginning Network Professional by Jodoi
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม International Conference on Teaching and Learning with Technology iCTLT 2012 ครั้งที่ 3
ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมกรรมฐานหลักสูตรชั้นต้น 7 วัน
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม จำนวน 10 หลักสูตร
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
   
 
 
ปิดหน้าต่างนี้
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เลขที่ 160 ถนนกาญจนวณิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ 074-336949 ต่อ 222  , Fax: 074-336950