โรงพยาบาลสงขลา มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานราชการ
กองพัฒนานักศึกษารับสมัครนักศึกษาที่ประสงค์ทำงานระหว่างเรียน
บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด เปิดรับสมัครงาน นิสิตจบใหม่ระดับปริญญาตรี
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร Scientific Diving and Data Collection
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ด้วย EOL System
แจ้งผลการคัดเลือกผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2014
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเปิดรับเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก
การให้ทุนการศึกษาจากประเทศเม็กซิโก
การให้ทุนการศึกษาจากประเทศโมร็อกโก
สกอ.จะจัดสรรทุน Technology Grants ระดับปริญญาเอก
ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อระดับปริญยาโทและปริญญาเอก
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังรับสมัครนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
สกอ.ประกาศการให้ทุนการศึกษาของรัฐบาลจีน
ทุน Technology Grants
สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2557
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลศรีลังกา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งประกาศนโยบาย รมว.ศธ.
ประชาสัมพันธ์เรื่องนักศึกษาต่างชาติที่ได้รับทุนการศึกษาเรียนต่อในสถาบันอุดมศึกษาของอียิปต์
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโทและเอก
รัฐบาลบรูไนดารุสซาลาม ประสงค์ให้ทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2556/2557
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี เปิดรับสมัครนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปิดรับสมัครบุคคลรับทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ม.เทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเพื่อการศึกษาต่อต่างประเทศ
ประชาสัมพันธ์ทุน Technology Grants
Masbar Institute of science & Technology ให้ทุนแก่นักศึกษาไทย
University of Turku ประกาศให้ทุนศึกษาต่อในต่างประเทศใน 7 ประเทศ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับสมัครนิสิตทุน สควค.
สสวท. เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาทุนโครงการ สควค.
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ.
เชิญเข้าร่วมประกวดถ่ายภาพ คลิปวิดีโอ และกลอนสุภาพ(กลอนแปด)
ก.พ. รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2555 และ 2556
ทุนการศึกษาโครงการ The German Academic Exchange Service(DAAD)
เปิดรับสมัครผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อขอรับทุนรัฐบาลมณฑลยูนนาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท
การรับสมัครขอทุนการศึกษาในประเทศ ปีงบประมาณ 2555
การรับสมัครขอทุนการศึกษาต่า่งประเทศ ปีงบประมาณ 2555
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาัลัยสงขลานครินทร์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
คณะสาธาณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท
รับสมัครคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ม.บูรพา
รับสมัครคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา เทคโนฯ ลาดกระบัง
เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนระดับปริญญาเอก สถาบันวิจัยแสงซินโครตอน
เปิดรับสมัครทุนการศึกษาและวิจัยจากสถานเอกอัครราชฑูตออสเตรีย
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก
การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2554
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท
   
 
 
ปิดหน้าต่างนี้
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เลขที่ 160 ถนนกาญจนวณิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ 074-336949 ต่อ 222  , Fax: 074-336950