คำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบจบโครงงานทางคอมพิวเตอร์ นักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคการศึกษา 3/2561(รอบพิเศษ)
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบจบโครงงานทางคอมพิวเตอร์ นักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคการศึกษา 2/2561(ครั้งที่ 4/2561)
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบจบโครงงานทางคอมพิวเตอร์ นักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 ครั้งที่ (3/2561)
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบจบโครงงานทางคอมพิวเตอร์ นักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคการศึกษา 1/2561(ครั้งที่ 2/2561)
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบจบโครงงานทางคอมพิวเตอร์ นักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561 (ครั้งที่ 1/2561)
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบเค้าโครงโครงงาาน และเค้าโครงงานวิจัยทางคอมพิวเตอร์ นักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561
แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบจบโครงงานทางคอมพิวเตอร์ นักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคการศึกษา 2/2560 (ครั้งที่ 4/2560)
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบจบโครงงานทางคอมพิวเตอร์ นักศึกภาคปกติ ประจำภาคการศึกษา 2/2560 (ครั้งที่3/2560)นักศึกษาตกค้าง
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบเค้าโครงโครงงานทางคอมพิวเตอร์ นักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560(ครั้งที่1)
แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบจบโครงงานทางคอมพิวเตอร์ นักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคการศึกษา 2/2560
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบจบโครงงานทางคอมพิวเตอร์นักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่1/2560(ครั้งที่1)
คำสั้งแต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบจบโครงงานทางคอมพิวเตอร์นักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคการศึกษา 2/2559 (ครั้งที่2)
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบจบโครงงานทางคอมพิวเตอร์ นักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคการศึกษา 2/2559
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบจบโครงงานทางคอมพิวเตอร์ นักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคการศึกษา 2/2559(เพิ่มเติม)
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบเค้าโครงโครงงานทางคอมพิวเตอร์ นักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบจบโครงงานทางคอมพิวเตอร์ นักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินสอบจบเล่มโครงงานทางคอมพิวเตอร์ นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 1/2559 (ครั้งที่ 1)
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบเค้าโครงโครงงานทางคอมพิวเตอร์และโครงร่างงานวิจัยนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษาที่ 1/2559(เพิ่มเติม)
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบเค้าโครงโครงงานทางคอมพิวเตอร์และโครงร่างงานวิจัยนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559
ปฎิทินกำหนดการสอบโครงงานทางคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2559
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบจบเล่มโครงงานทางคอมพิวเตอร์นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2/2558
คำสั่ง แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบจบเล่มโครงงานทางคอมพิวเตอร์นักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่2/2558
คำสั่ง แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบเค้าโครงโครงงานทางคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2/2558
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบจบเล่มโครงงานทางคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 1/2558
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบจบเล่มโครงงานทางคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 1/2558
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบเค้าโครงโครงงานทางคอมพิวเตอร์และโครงร่างงานวิจัย นศ.ภาคปกติ 1/2558
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบจบเล่มโครงงานทางคอมพิวเตอร์ 2/2557
   
 
 
ปิดหน้าต่างนี้
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เลขที่ 160 ถนนกาญจนวณิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ 074-336949 ต่อ 222  , Fax: 074-336950