คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ และโครงงานวิจัย นักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานทางคอมพิวเตอร์และโครงงานวิจัยนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคการศคึกษา 1/2561
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานทางคอมพิวเตอร์ นักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานทางคอมพิวเตอร์และโครงร่างงานวิจัย นักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559 (เพิ่มเติม)
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานทางคอมพิวเตอร์และโครงร่างงานวิจัย นักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานทางคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2/2558
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานทางคอมพิวเตอร์และโครงงานวิจัย นศ.ภาคปกติ 1/2558
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ภาคเรียนที่ 2/2557
   
 
 
ปิดหน้าต่างนี้
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เลขที่ 160 ถนนกาญจนวณิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ 074-336949 ต่อ 222  , Fax: 074-336950