คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาราชวิชาสหกิจศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2560
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาภาคปกติประจำภาคเรียนที่ 2/2560
Google Classroom สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ปฏิบัติการสหกิจและฝึกประสบการณ์วิชาชีพในเทอม 2/60
ข้อมูลสถานที่ฝึกประสบการณ์ นักศึกษาภาคปกติ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รายวิชาการฝึกประสบการณ์ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ (รหัสวิชา 4614607)
ข้อมูลสถานที่ฝึกประสบการณ์ นักศึกษาภาคปกติ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ การฝึกประสบการณ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (รหัสวิชา4664702)
แบบฟอร์มรายงานและบันทึกข้อมูลเพื่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ หรือวิชาปฏิบัติสหกิจศึกษา 2/2560
แจ้งประกาศสถานที่เปิดรับนักศึกษาปฏิบัติการสหกิจและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (บางส่วน) ทั้ง CS และ IT
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคการศึกษา ๒/๒๕๕๙
การรายงานความก้าวหน้าของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ครั้งที่ 1
แจ้ง นศ.ชั้น ปีที่ 4 ให้เข้ากรอกข้อมูลสถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา เทอมการศึกษา 2/2559
คำสั่ง แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2/2258
แจ้ง นศ.ชั้น ปีที่ 4 ไห้เข้ากรอกแบบประเมินให้เข้าไปกรอกแบบประเมินโครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางคอมพิวเตอร์‬
ตัวอย่าง บันทึกการปฏิบัติงาน
รายละเอียดสถานที่ฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2557
   
 
 
ปิดหน้าต่างนี้
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เลขที่ 160 ถนนกาญจนวณิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ 074-336949 ต่อ 222  , Fax: 074-336950