ประมวลภาพกิจกรรม

โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เข้าร่วมโครงการแข่งขันทำขนมไทย และแข่งขันการทำอาหารท้องถิ่น เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 บริเวรหน้าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน้า | 1
หน้า | 1