งานวิชาการ

แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ :

     
  แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 2555-2559  
     - แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11