ประมวลภาพกิจกรรม

ด้วยโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการเขียนโปรแกรมอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์(Internet of Things :IoT)ให้กับโครงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติกาคอมพิวเตอร์ 202 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

หน้า | 1 | 2
หน้า | 1 | 2