ประมวลภาพกิจกรรม

ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรม "ค่ายสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว ๓ และสร้างชิ้นงาน ๓ มิติด้วย 3D Printer" และ "ค่ายออกแบบกิจกรรมบูรณาการ ๓ : ฟิสิกส์ , สมองกลฝังตัว" เมื่อวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

หน้า | 1
หน้า | 1