ประมวลภาพกิจกรรม

นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ทางเทคโนโลยี E-sport And Technology By SKRU เมื่อวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริเวร ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

หน้า | 1
หน้า | 1