ประมวลภาพกิจกรรม

ด้วยโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กำหนดจัดสัมมนา เรื่อง คิดแนวใหม่ พร้มก้าวไปกับ IT สำหรับนักศึกษาภาคปกติ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

หน้า | 1
หน้า | 1