ประมวลภาพกิจกรรม

ด้วยโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดโครงการสัมมนานักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ ในวันที่ 4-5 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

หน้า | 1
หน้า | 1