ตำราวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
 

มุมเเนะนำหนังสือน่าอ่าน :

 
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ ฉบับปรับปรุงล่าสุด 2015

แปลและเรียบเรียงโดย : อ.เสรี ชะนะ, อ.สารภี จุลแก้ว, อ.ญาณพัฒน์ ชูชื่น, อ.โชติธรรม ธารรักษ์, อ.นลินี อินทมะโน, อ.ดินาถ หลำสุบ, อ.คมกฤช เจริญ, ผศ.ดร. อำนาจ ทองขาว, ผศ.ดร. ศศลักษณ์ ทองขาว, อ.จักสิทธิ์ โอฬาริกชาติ, ดร.ทวีรัตน์ นวลช่วย, อ.ยุพดี อินทสร, อ.ภาณุกร ภูริปัญญานันท์

โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่(ปรับปรุง)

แปลและเรียบเรียงโดย : ผศ.ดร.ศศลักษณ์ ทองขาว , ผศ.ดร.อำนาจ ทองขาว , ผศ.เพ็ญศรี ปักกะสีนัง , อ.คมกฤช นิลวิจิตร , อ.คมกฤช เจริญ , อ.จักสิทธิ์ โอฬาริกชาติ , อ.ญาณพัฒน์ ชูชื่น , อ.ดินาถ หลำสุบ , อ.นลินี อินทมะโน , อ.สกรรจ์ รอดคล้าย , อ.สารภี จุลแก้ว , อ.เสรี ชะนะ

โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่

แปลและเรียบเรียงโดย : ผศ.ศศลักษณ์ ทองขาว , รศ.ยาใจ โรจนวงศ์ชัย , ผศ.อำนาจ ทองขาว , ผศ.พิกุล สมจิตต์ , ผศ.สุพิชัย คงกับพันธ์ , อ.ทวีรัตน์ นวลช่วย , อ.ญาณพัฒน์ ชูชื่น , อ.อุษณีย์ ภักดีตระกูลวงศ์ , อ.พัฒนะ วรรณวิไล, อ.สกรรจ์ รอดคล้าย , อ.ยุพดี อินทสร

โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 
การโปรแกรมด้วยภาษาไพธอน

ผู้แต่ง : อ.ทวีรัตน์ นวลช่วย

โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555