โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Untitled Document

# แบบฟอร์ม View Download
1 ตัวอย่าง RESUME สำหรับสมัครฝึกประสบการณ์
2 ไฟล์ Excel สรุปสถานประกอบการสำหรับนักศึกษา
3 ตัวอย่าง บันทึกการปฏิบัติงาน
4 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-ComSci
5 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-IT
6 แบบคำร้องขอแจ้งสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและรายละเอียดเพื่อพิจารณา (ปฝ.1)
7 Template สไลด์นำเสนอสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
8 ขั้นตอนการดำเนินการของฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ