โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Untitled Document

ประวัติ: โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ปีการศึกษา 2530 ขณะที่สถาบันราชภัฏสงขลายังคงเป็นวิทยาลัยครูสงขลา ภาควิชาคณิตศาสตร์ได้ทำการเปิดสอนวิชาโทคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษาเอก คณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2536-2540 เป็นช่วงต้นของการเปลี่ยนแปลงจากวิทยาลัยครูสู่สถาบันราชภัฏสงขลา มีการจัดตั้งภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาทำหน้าที่ ความรับผิดชอบ การเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ทั้งในส่วนของหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ และหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา

ปีการศึกษา 2541-2542 สถาบันราชภัฏสงขลาได้ปรับมาตรฐานการเรียนการสอน เพื่อรองรับการประกันคุณภาพและการบริหารแบบโปรแกรมวิชา มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มีการจัดทำคู่มือโปรแกรมวิชา

ปีการศึกษา 2543 มีการจัดทำเกณฑ์มาตรฐานโปรมวิชา จัดทำรายงานการศึกษาตนเอง จัดทำคู่มือบริหารโปรแกรมวิชา และจัดทำคู่มือนักศึกษาในโปรแกรมวิชา

ปีการศึกษา 2547 ได้เปิดสอนหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้นเป็นปีแรก

คำขวัญ / ปรัชญา

วิชาการทันสมัย ใฝ่รู้พัฒนา คุณธรรมนำหน้า มีคุณค่าต่อสังคม

วิสัยทัศน์

ภายในปี พ.ศ.2550 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์จะเป็นแหล่งผลิตบุคลากรทางด้านคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศที่มีความรู้ ความสามารถระดับสากล เพื่อพัฒนาท้องถิ่น และประเทศชาติ

พันธกิจ

โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ มีพันธกิจ 4 ประการ ดังต่อไปนี้

1. ผลิตบัณฑิตทางด้านคอมพิวเตอร์ให้มีความรู้ ทักษะ และคุณธรรมในวิชาชีพ

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทำวิจัยทางด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น

3. ส่งเสริม และสนับสนุนการใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย

4. เป็นแหล่งให้บริการ และมีส่วนร่วมในการนำความรู้ไปพัฒนา และบริการท้องถิ่น