โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Untitled Document

คณะกรรมการบริหารงานโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์

อ.โชติธรรม ธารรักษ์

ประธานโปรแกรม

ผศ.ดร. ศศลักษณ์ ทองขาว

รองประธานโปรแกรม

ผศ.สารภี จุลแก้ว

กรรมการและเลขานุการ

1.คณะกรรมการฝ่ายงานผลิตบัณฑิตและพัฒนาหลักสูตร

1.1 คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและหลักสูตร

ผศ.พิกุล สมจิตร

อ.เสรี ชะนะ

1.2 คณะกรรมการฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจ

อ.พัฒนะ วรรวิไล

ผศ.ดินาถ หลำสุบ

1.3 คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ.ญาณพัฒน์ ชูชื่น

นายประภัสสร นุ่นแก้ว

2.คณะกรรมการฝ่ายงานประกันคุณภาพการศึกษา

อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์

อาจารย์ประจำหลักสูตรเททโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวขนิษฐา แก้วท่าพญา

3.คณะกรรมการฝ่ายงานพัฒนานักศึกษา

3.1 คณะกรรมการฝ่ายโครงงานนักศึกษา

ผศ.นลินี อินทมะโน

ดร.เกศีนิ บุญช่วย

3.2 คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา

อ.ยุพดี อินทสร

อ.คมกฤช เจริญ

อ.ภาณุกร ภูริปัญญานันท์

อ.สกรรจ์ รอดคล้าย

4. คณะกรรมการฝ่ายงานวิจัยและบริการวิชาการ

ผศ.ดร.อำนาจ ทองขาว

ผศ.ดร.ทวีรัตน์ นวลช่วย

อ.กฤษณ์วรา รัตนโอภาส

5. กรรมการฝ่ายงานบริหารทั่วไป

5.1 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน

ผศ.ดร.ทวีรัตน์ นวลช่วย

5.2 คณะกรรมการฝ่ายพัสดุและงบประมาณ

อ.กฤษดา เพ็งอุบล

อ.จักสิทธิ์ โอฬาริกชาติ

5.3 คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาบุคลากร

ผศ.พิกุล สมจิต

ผศ.ดร.ศศลักษณ์ ทองขาว

อ.กฤษณ์วรา รัตนโอภาส

5.4 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

ประธานหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์

ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ