โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Untitled Document

# แบบฟอร์ม View Download
1 ใบลาป่วย กิจ ลาคลอด
2 ใบลาพักผ่อน
3 ใบรับรองเงินเดือน รับรองต่างๆ
4 ใบสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว
5 ใบขอลาออกจากราชการ
6 แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ(แบบ ป-มร.สข. 03)
7 แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ(แบบ ป-มร.สข. 02)