โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Untitled Document

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายวิชาเลือกเสรี สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

รายละเอียด :

ดาวน์โหลดเอกสาร :

link : http://regis.skru.ac.th/RegisWeb/webpage/DownloadForm/seree259.pdf