โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Untitled Document

ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานทางคอมพิวเตอร์ นักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559

รายละเอียด :

ด้วยโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้เปิดสอนวิชาโครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และโครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ให้แก้นักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรปริญญาตรี เพื่อให้การดำเนินงานในรายวิชาเป็นไปด้วยความเรียนร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ดังต่อไปนี้

ดาวน์โหลดเอกสาร : 201701101424.pdf

link :