โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Untitled Document

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

รายละเอียด :

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศศาสตร์(MIT)

ดาวน์โหลดเอกสาร : 201706141435.pdf

link :