โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Untitled Document

ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบฟอร์มรายงานและบันทึกข้อมูลเพื่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ หรือวิชาปฏิบัติสหกิจศึกษา 2/2560

รายละเอียด :

แบบฟอร์มนี้สำหรับนักศึกษารายงานและบันทึกข้อมูลเพื่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางคอมพิวเตอร์และปฏิบัติสหกิจศึกษา เทอมการศึกษา 2/2560

ดาวน์โหลดเอกสาร :

link : https://docs.google.com/a/skru.ac.th/forms/d/e/1FAIpQLScg1NPCVHeORWwx8Q53mykAfLnZUWlxND1NNlfedwcHlXgL7A/viewform