โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Untitled Document

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลสถานที่ฝึกประสบการณ์ นักศึกษาภาคปกติ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ การฝึกประสบการณ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (รหัสวิชา4664702)

รายละเอียด :

ข้อมูลสถานที่ฝึกประสบการณ์ นักศึกษาภาคปกติ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ การฝึกประสบการณ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (รหัสวิชา4664702) นักศึกษาที่มีไฮไลท์สีดำๆไว้ คือที่ยังไม่ได้ใบตอบรับเข้าฝึก สวนที่่ไม่ได้ทำไฮไลท์ คือ คนที่ได้ใบตอบรับเรียบร้อยแล้วสามารถดูได้ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร : 201710101442.pdf

link : https://drive.google.com/file/d/0By6wwDresyXdcDR2MzhId2dvOTA/view