โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Untitled Document

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลสถานที่ฝึกประสบการณ์ นักศึกษาภาคปกติ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รายวิชาการฝึกประสบการณ์ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ (รหัสวิชา 4614607)

รายละเอียด :

ข้อมูลสถานที่ฝึกประสบการณ์ นักศึกษาภาคปกติ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รายวิชาการฝึกประสบการณ์ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ (รหัสวิชา 4614607)นักศึกษาที่มีไฮไลท์สีดำๆไว้ คือที่ยังไม่ได้ใบตอบรับเข้าฝึก สวนที่่ไม่ได้ทำไฮไลท์ คือ คนที่ได้ใบตอบรับเรียบร้อยแล้วสามารถดูได้ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร : 201710101443.pdf

link : https://drive.google.com/file/d/0By6wwDresyXdSVh4ZmlhbHduVm8/view?usp=sharing