โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Untitled Document

ข่าวประชาสัมพันธ์

Google Classroom สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ปฏิบัติการสหกิจและฝึกประสบการณ์วิชาชีพในเทอม 2/60

รายละเอียด :

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ปฏิบัติการสหกิจและฝึกประสบการณ์วิชาชีพในเทอม 2/60 ให้เข้าร่วมและตรวจสอบกิจกรรมใน Google Classroom โดยใช้รหัส 2dgv4y

ดาวน์โหลดเอกสาร :

link :