โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Untitled Document

ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาภาคปกติประจำภาคเรียนที่ 2/2560

รายละเอียด :

ด้วยโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กำหนดจัดโครงดารฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ ให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงานต่าง ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2560 ถึงเดือนมีนาคม 2561 เพื่อให้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงแต่ตั้งอาจารย์นิเทศ ดังต่อไปนี้

ดาวน์โหลดเอกสาร : 201712031447.pdf

link : https://drive.google.com/file/d/1sN7Y_oofowRWt7q8xNvG0KLNZyVlEw9K/view