โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Untitled Document

ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาราชวิชาสหกิจศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2560

รายละเอียด :

ด้วยรายวิชาสหกิจศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กำหนดให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรตวิทยาศาสตรบัณฑิต จำนวน 47 เข้าปฎิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ศึกษา ระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561 รายละเอียดเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร : 201712151449.PDF

link : http://cs.skru.ac.th/news/news/comsci/201712151449.PDF