โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Untitled Document

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

รายละเอียด :

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาใหญ่ เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลืิอกเข้าเป็นนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1 ประจำภาคการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2560 -15 กุมภาพันธ์ 2561 รายละเอียดเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร :

link : http://www.cs.psu.ac.th/interest_Grad.html