โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Untitled Document

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่1(รหัส60) ลงทะเบียนเข้าใช้โปรแกรม Ellis สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

รายละเอียด :

เนื่องจาก ศูนย์ภาษาได้จัดให้นักศึกษาระดัับปริญญาตรี ภาคปกติชั้นปีที่1(รหัส60) ทุกคนเข้ารับการประเมินความสามารถภาษาอังกฤษด้วยแบบทดสอบ Ellis placement test ระหว่างวันที่ 1-29 กันยา 2560 แต่มีนักศึกษาที่ไม่ผ่านกาีรประเมิณจำนวนมาก ศูนย์ภาษา จึงได้จักตารางการเข้าใช้โปรแกรม Ellis เพื่อให้นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ได้ฝึกฝนและคุ้นชินกับการใช้โปรแกรม โดยศูนย์ภาษาจะเปิดให้นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าฝึกฝนโปรแกรม Ellis ได้ระหว่างวันที่ 29 มกราคม -15 มีนาคม 2561 รายะเอียดเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร : 201801251451.PDF

link : http://lc.skru.ac.th