โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Untitled Document

ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานทางคอมพิวเตอร์และโครงงานวิจัยนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคการศคึกษา 1/2561

รายละเอียด :

ด้วยโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้เปิดสอนวิชาโครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ใหแก่นักศึกษาภาคปกติ รายละเอียดเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร : 201807251454.pdf

link : https://drive.google.com/file/d/1oF2XdLKtHby_yF5zPZppfi_vxjj6A5BS/view?usp=sharing