โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Untitled Document

ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบเค้าโครงโครงงาาน และเค้าโครงงานวิจัยทางคอมพิวเตอร์ นักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561

รายละเอียด :

ด้วยโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลับราชภัฏสงขลา กำหนดให้มีการสอบเค้าโครงโครงงานและเค้าโครงงานวิจัย สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2561 ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2561 รายละเอียดเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร : 201807251455.pdf

link : https://drive.google.com/file/d/1CCoHv2dOSfr79IVV-zIc4dwxqWL5vhVx/view?usp=sharing