โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Untitled Document

ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบจบโครงงานทางคอมพิวเตอร์ นักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 ครั้งที่ (3/2561)

รายละเอียด :

ด้วยหลักสูตรวิทยาศาสร์บัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และหลักสูตรวิทยาศาสร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กำหนดให้มีการสอบจบเล่มโครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และเล่มวิจัย สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ในวันพุธที่ 16 มกราคม 2562 รายละเอียดเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร : 201901141459.pdf

link : https://drive.google.com/file/d/113Uz3odkaeOhbJkLtGDMg1rFfg7Bs6p5/view?fbclid=IwAR160jxxGKkRSk4NR_wIaIGPUEtEp2pgkvzUeNlvwMI2OzNsSxiMfbVFNIY