โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Untitled Document

ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ และโครงงานวิจัย นักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561

รายละเอียด :

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารเทศและสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิยาลัยราชภัฏสงขลา ได้เปิดสอนรายวิชาโครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ให้แก่นักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และรายวิชาโครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ให้แก่นักศึกษาภาคปกติ หลักสูตปริญญาตรี สาขาวิทยากาคอมพิวเตอร์ รายละเอียดเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร : 201902221460.pdf

link :