โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Untitled Document

ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบจบโครงงานทางคอมพิวเตอร์ นักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคการศึกษา 2/2561(ครั้งที่ 4/2561)

รายละเอียด :

ด้วยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิทชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กำหนดให้มีการสอบจบเล่มโครงงานทางวิทยาการคอม โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และโครงงานวิจัย สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ในวันพูธที่ 13 มีนาคม 2562 รายละเอียดเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร : 201903061462.pdf

link :