โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Untitled Document

ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบจบโครงงานทางคอมพิวเตอร์ นักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคการศึกษา 3/2561(รอบพิเศษ)

รายละเอียด :

ด้วยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กำหนดให้มีการสอบจบเล่มโครงงานทางคอมพิวเตอร์โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและโครงงานวิจัย สำหรับนักศึกษาภาคปกติในวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนาคม 2562 รายละเอียดเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร : 201905311464.pdf

link : https://drive.google.com/file/d/1vl3njxziVER67gyII1wt6UoALNowByqp/view?usp=sharing