โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Untitled Document

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินกำหนดการสอบโครงงานทางคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษา 2/2562 เปลี่ยนแปลงกำหนดการ

รายละเอียด :

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ กำหนดปฏิทินกำหนดการสอบโครงงานทางคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษา 2/2562 เปลี่ยนแปลงกำหนดการ

ดาวน์โหลดเอกสาร : 202001141467.pdf

link : https://drive.google.com/file/d/1ia5S7B_9Hm_GXdK9j_SioEggghBppblI/view?usp=sharing