โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Untitled Document

แนวปฏิบัติรายวิชาโครงงาน
# แบบฟอร์ม View Download
1 คู่มือโครงงาน
2 หน้าปกและใบอนุมัติโครงงาน
3 หน้าปกและใบอนุมัติโครงงาน
4 หน้าปกงานวิจัย
5 หน้าปกงานวิจัย
6 ใบรับรองงานวิจัย
7 ใบรับรองงานวิจัย
8 หน้าปกและใบอนุมัติโครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
9 หน้าปกและใบอนุมัติโครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
1.แนวปฏิบัติรายวิชาโครงงาน
รหัส แบบฟอร์ม View Download
COM-01 การนำเสนอและขอสอบเค้าโครงโครงงาน
การนำเสนอและขอสอบเค้าโครงวิจัย
แบบฟอร์มการนำเสนอและขอสอบเค้าโครงโครงงาน_Example
แบบฟอร์มการนำเสนอและขอสอบเค้าโครงโครงงาน_Example(Animation)
COM-02 แบบประเมินการสอบเค้าโครงโครงงาน (สำหรับประธานและกรรมการ)
COM-03 แแบบสรุปผลการประเมินการสอบเค้าโครงโครงงาน (สำหรับประธาน)
ตัวอย่าง สไลด์การนำเสนอ_เค้าโครงโครงงาน_template
2. หลังจากสอบเค้าโครงโครงงาน นำส่งอาจารย์ประจำวิชา ภายใน 2 สัปดาห์
รหัส แบบฟอร์ม View Download
COM-04 ขออนุญาตดำเนินงานโครงงาน
COM-04-3 เอกสารแนบหมายเลข 3 (โครงงาน)
เอกสารแนบหมายเลข 3 (วิจัย)
ตัวอย่าง เอกสารแนบหมายเลข 3-Proposal_Final_Example
ตัวอย่าง เอกสารแนบหมายเลข 3-Proposal_Final_Example(Animation)
3. ให้อาจารย์ที่ปรึกษาเซ็นทุกครั้งที่เข้าพบ แล้วนำแบบฟอร์มส่งอาจารย์ประจำวิชา
รหัส แบบฟอร์ม View Download
COM-05 บันทึกการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา
4. สอบจบโครงงาน
รหัส แบบฟอร์ม View Download
COM-06 ขออนุญาตสอบจบโครงงาน
COM-07 แบบประเมินการสอบจบโครงงาน (สำหรับประธานและกรรมการ)
COM-08 แบบสรุปผลการประเมินการสอบจบโครงงาน (สำหรับประธาน)
ตัวอย่าง สไลด์การนำเสนอ_สอบจบโครงงาน_template
ตัวอย่าง รายงานฉบับเต็ม (.doc)
ตัวอย่าง รายงานฉบับเต็มสำหรับงานวิจัย (.doc) เริ่มใช้ 2/2561
ตัวอย่าง โครงร่างเล่มรายงานฉบับเต็ม