โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Untitled Document

หลักสุตรเทคโนโลยีสารสนเทศกำหนดจักโครงการสัมมนาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม 10-103 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

หลักสูตรวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ กำหนดจัดโครงการสัมมนาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ให้แกนักศึกษาหลักสูตรวิชาการคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม 10-103 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการศึกษาดูงานในรายวิชาของหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี(ประเทศไทย) ,บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด, บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)และ บริษัท แอนิเมทเต็ด สตอรี่บอร์ด(ประเทศไทย) ในระหว่างวันที่ 20-24 ตุลาคม 2562

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการ Learning local art and culture through digital media เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ณ แหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมในจั้งหวัดสงขลาและพัทลุง

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เรื่องความรู้เกียวกับ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์" เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ด้วยโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กำหนดจัดสัมมนา เรื่อง คิดแนวใหม่ พร้มก้าวไปกับ IT สำหรับนักศึกษาภาคปกติ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ทางเทคโนโลยี E-sport And Technology By SKRU เมื่อวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริเวร ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรม "ค่ายสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว ๓ และสร้างชิ้นงาน ๓ มิติด้วย 3D Printer" และ "ค่ายออกแบบกิจกรรมบูรณาการ ๓ : ฟิสิกส์ , สมองกลฝังตัว" เมื่อวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ด้วยโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการเขียนโปรแกรมอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์(Internet of Things :IoT)ให้กับโครงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติกาคอมพิวเตอร์ 202 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เข้าร่วมโครงการแข่งขันทำขนมไทย และแข่งขันการทำอาหารท้องถิ่น เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 บริเวรหน้าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8