โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Untitled Document

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับหลักสูตร โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 12 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับหลักสูตร โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ด้วยโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดโครงการสัมมนานักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ ในวันที่ 4-5 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ด้วยโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กำหนดจัดสัมมนา เรื่อง คิดแนวใหม่ พร้มก้าวไปกับ IT สำหรับนักศึกษาภาคปกติ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ทางเทคโนโลยี E-sport And Technology By SKRU เมื่อวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริเวร ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรม "ค่ายสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว ๓ และสร้างชิ้นงาน ๓ มิติด้วย 3D Printer" และ "ค่ายออกแบบกิจกรรมบูรณาการ ๓ : ฟิสิกส์ , สมองกลฝังตัว" เมื่อวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ด้วยโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการเขียนโปรแกรมอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์(Internet of Things :IoT)ให้กับโครงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติกาคอมพิวเตอร์ 202 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เข้าร่วมโครงการแข่งขันทำขนมไทย และแข่งขันการทำอาหารท้องถิ่น เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 บริเวรหน้าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรม SKRU Open House 2018 ซึ่งทางสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นผู้จัด โดยเชิญครู นักเรียน จากโรงเรียนทั้งในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงมาเข้าร่วมกิจกรรม

ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรม "ค่ายสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว ๒ และสร้างชิ้นงาน ๓ มิติด้วย 3D Printer" และ "ค่ายออกแบบกิจกรรมบูรณาการ ๒ : ฟิสิกส์ , สมองกลฝังตัว" เมื่อวันที่ 8-10 ธันวาคม 2560 ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

หน้า 1 2 3 4 5 6 7