โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Untitled Document

นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมไหว้ปรระจำปี 2561 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

บรรยากาศการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับหลักสูตร โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 12 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับหลักสูตร โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ด้วยโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดโครงการสัมมนานักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ ในวันที่ 4-5 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ด้วยโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กำหนดจัดสัมมนา เรื่อง คิดแนวใหม่ พร้มก้าวไปกับ IT สำหรับนักศึกษาภาคปกติ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ทางเทคโนโลยี E-sport And Technology By SKRU เมื่อวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริเวร ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรม "ค่ายสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว ๓ และสร้างชิ้นงาน ๓ มิติด้วย 3D Printer" และ "ค่ายออกแบบกิจกรรมบูรณาการ ๓ : ฟิสิกส์ , สมองกลฝังตัว" เมื่อวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ด้วยโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการเขียนโปรแกรมอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์(Internet of Things :IoT)ให้กับโครงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติกาคอมพิวเตอร์ 202 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เข้าร่วมโครงการแข่งขันทำขนมไทย และแข่งขันการทำอาหารท้องถิ่น เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 บริเวรหน้าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8