โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Untitled Document

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ร่วมกับมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพรเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดอบรม "ค่ายสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝั่งตัว 1 และสร้างชิ้นงาน 3 มิติ ด้วย 3D Printer "ปี 6 เมื่อวันที่ 28-30 กันยายน 2561 ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ จัดโครงการอบรมเชิงปกิบัติการเทคนิคการเรียนตามศักยภาพสำหรับนักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3 จัดโครงการไลฟ์สไตล์ในยุคดิจิทัล ณ โรงเรียนท่าใหญ่วิทยา ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561

สัมมนาหลังโครงการวัยรุ่นยุคใหม่รู้เท่าทันอาชญากรรมบนโลกไซเบอร์ และโครงการวัยรุ่นไทยรู้เท่าทันภัยเงียบบนโลกออนไลน์ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการวัยรุ่นไทยรู้เท่าทันภัยเงียบบนโลกออนไลน์ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนสตูลวิทยา จังหวัดสตุล

นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องB จัดโครงการวัยรุ่นยุคใหม่รู้เท่าทันอาชญากรรมบนโลกไซเบอร์ ณ โรงเรียนธรรมโฆษิต จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561

นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ห้องA จัดโครงการวัยรุ่นไทยรู้เท่าทันภัยเงียบบนโลกออนไลน์ ณ โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561

นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องA จัดโครงการวัยรุ่นยุคใหม่รู้เท่าทันอาชญากรรมบนโลกไซเบอร์ ณ โรงเรียนเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวัีนที่ 10 กันยายน 2561

ด้วยโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กำหนดจัดโครงการสัมมนารู้เท่าทันกฏหมายทางคอมพิวเตอร์ ให้แก่นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมไหว้ปรระจำปี 2561 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8