โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Untitled Document

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดโครงการศึกษาดูงานการพัฒนาโปรแกรม ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กำหนกจัดโครงการ Learn & Play with KidBright ให้แก่นักศึกษาสาขาวิทยากาคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 และ วันที่ 6 มีนาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

กิจกรรม SKRU OPEN HOUSE ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนักศึกษา สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าร่วมจัดกิจกรรมแนะนำหลักสูตร เมือวันที่ 19 ธันวาคม 2561

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดโครงการปันความรู้สู่น้อง ณ โรงเรียนส่งเสริมศาสนาบ้านดินลาน อำเภอบางกล่ำ จังวันสงขลา เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดโครงการปันความรู้สู่น้อง ณ โรงเรียนส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ อำเภอหาดใหญ่ จังวันสงขลา เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ร่วมกับมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพรเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดอบรม "ค่ายสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝั่งตัว 2 และสร้างชิ้นงาน 3 มิติ ด้วย 3D Printer "ปี 6 เมื่อวันที่ 14-16 ธันวาคม 2561 ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

ด้วยหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กำหนดจัดโครงการก้าวไปกับ COM sci ให้แก่นักศึกษาโรงเรียนระโนด เมื่อ วันที่ 12 ธันวาคม 2561

ด้วยหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กำหนดจัดโครงการก้าวไปกับ COM sci ให้แก่นักศึกษาโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ เมื่อ วันที่ 11 ธันวาคม 2561

ด้วยหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กำหนดจัดโครงการก้าวไปกับ COM sci ให้แก่นักศึกษาโรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา เมื่อ วันที่ 11 ธันวาคม 2561

ด้วยโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กำหนดจัดโครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมสร้างทักษะในวิชาชีพแก่นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 23-24 พฤษจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้ย 4 อาครศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10