โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Untitled Document
Untitled Document

ข่าวสารวิชาการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
รายวิชาเลือกเสรี สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ข่าววิชาการทั้งหมด

ข่าวสารกิจกรรม(นักศึกษา)

ปฏิทินกำหนดการสอบโครงงานทางคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษา 2/2562 เปลี่ยนแปลงกำหนดการ
ปฎิทินกำหนดการสอบโครงงานทางคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2/2562
ปฏิทินกำหนดการสอบโครงงานทางคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษา 1/2562

ข่าวสารกิจกรรม(นักศึกษา)ทั้งหมด

อื่นๆ /รับสมัครงาน

โรงพยาบาลสงขลา มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานราชการ
กองพัฒนานักศึกษารับสมัครนักศึกษาที่ประสงค์ทำงานระหว่างเรียน
บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด เปิดรับสมัครงาน นิสิตจบใหม่ระดับปริญญาตรี

อื่นๆ /รับสมัครงานทั้งหมด

Untitled Document

คำสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบ

คำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบโครงงานทางคอมพิวเตอร์ นักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 (ครั้งที่2)
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบจบโครงงานทางคอมพิวเตอร์ นักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคการศึกษา 3/2561(รอบพิเศษ)
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบจบโครงงานทางคอมพิวเตอร์ นักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคการศึกษา 2/2561(ครั้งที่ 4/2561)
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบจบโครงงานทางคอมพิวเตอร์ นักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 ครั้งที่ (3/2561)

คำสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบทั้งหมด

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ และโครงงานวิจัย นักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานทางคอมพิวเตอร์และโครงงานวิจัยนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคการศคึกษา 1/2561
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานทางคอมพิวเตอร์ นักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานทางคอมพิวเตอร์และโครงร่างงานวิจัย นักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559 (เพิ่มเติม)

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งหมด

Untitled Document

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาราชวิชาสหกิจศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2560
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาภาคปกติประจำภาคเรียนที่ 2/2560
Google Classroom สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ปฏิบัติการสหกิจและฝึกประสบการณ์วิชาชีพในเทอม 2/60
ข้อมูลสถานที่ฝึกประสบการณ์ นักศึกษาภาคปกติ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รายวิชาการฝึกประสบการณ์ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ (รหัสวิชา 4614607)
ข้อมูลสถานที่ฝึกประสบการณ์ นักศึกษาภาคปกติ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ การฝึกประสบการณ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (รหัสวิชา4664702)
แบบฟอร์มรายงานและบันทึกข้อมูลเพื่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ หรือวิชาปฏิบัติสหกิจศึกษา 2/2560
แจ้งประกาศสถานที่เปิดรับนักศึกษาปฏิบัติการสหกิจและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (บางส่วน) ทั้ง CS และ IT

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทั้งหมด